Услови за користење

Забрането е преземање на содржини од Ден.мк без прифаќање на доленаведените услови.

Бесплатно преземање на содржини од Ден.мк е дозволено само во непосреден договор со редакцијата на порталот. Дозволено е преземање на четири реда од вест, со задолжителен линк кој ќе води до веста на Ден, од каде е преземено. Доколку се преземе без да се наведе изворот (Ден.мк) и линк до веста, ќе се смета за прекршување на авторските права, а за тоа ќе биде поднесено барање за финансиска надомест.

Забрането е преземање на видеа и фотографии сопственост на Ден. За секое објавување на видео или фотографија во сопственост на Ден без дозвола од редакцијата на порталот ќе биде поднесено барање за финансиска надомест. Оној кој неовластено искористил фотографија или видео ќе добие фактура со рок на плаќање од 10 дена. Доколку не биде платено во рокот од 10 дена, правниот застапник на Ден.мк ќе преземе законски мерки.

Оној кој ќе користи материјали сопственост на Ден.мк без да ги почитува овие услови, значи дека се согласил со финансиски надомест.

Редакција на Ден.мк